Ви тут:  Головна Події Події Інформаційний лист

Інформаційний лист

Факультет педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова запрошує до участі у роботі V Всеукраїнської науково-практичної студентської заочної конференції «Науковий простір студента: пошуки і знахідки» студентів педагогічних спеціальностей училищ, коледжів, університетів, яка відбудеться  29 березня 2017 року.

 

МіністерствоосвітиінаукиУкраїни

Національнийпедагогічнийуніверситетімені М.П.Драгоманова

Факультет педагогіки і психології

Інформаційний лист

Факультет педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова запрошує до участі у роботі V Всеукраїнської науково-практичної студентської заочної конференції «Науковий простір студента: пошуки і знахідки» студентів педагогічних спеціальностей училищ, коледжів, університетів, яка відбудеться  29 березня 2017 року.

Тематичні напрями (секції) роботи конференції:

1.     Методичні аспекти формування предметних компетенцій молодших школярів та сучасні технології навчання в початковій школі.

2.     Психолого-педагогічні засади становлення особистості учнів у навчальній та позанавчальній діяльності.

3.     Проблеми наступності між дошкільною, початковою та основною освітніми ланками.

4.     Актуальні проблеми в психології.

5.     Актуальні проблеми образотворчого мистецтва.

6.     Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних установ.

Традиційно робота конференції передбачає обмін досвідом між майбутніми вчителями, вихователями, практичними психологами, що навчаються у педагогічних коледжах, училища та університетах, налагодження співпраці та наступності у професійній підготовці.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Форми участі у конференції: заочна участь (публікація тез/статей у науковому збірнику). Надіслані на конференцію матеріали будуть опубліковані у науковому збірнику та розміщені на електронному ресурсі НПУ імені М.П.Драгоманова.

Умови участі у конференції:

а) до 21 березня 2017 року надіслати заявку на участь у роботі конференції на електронну адресу факультету: ped_conf@ukr.netФорма заявки у додатку до листа;

б) до 24 березня 2017 року надіслати на e-mail ped_conf@ukr.netтекст статті (чи тез) та копію оплати публікації. Про умови публікації читайте детальніше у додатку до листа.

Вартість публікації у збірнику матеріалів конференції: 30 грн. – 1 сторінка.

Оплату публікацій можна здійснити за реквізитами:

Отримувач: ПАО КБ «Приватбанк»

Номер рахунку: 29244825509100

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 14360570

Призначення платежу: поповнення карткового рахунку № 5168 755501667311

Коханко Оксані Григорівні від (ПІП учасника)

            При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

За більш детальною інформацією просимо звертатися за телефонами:

р.т. (044) 486-45-39 (кафедра педагогіки та методики початкового навчання);

м.т. 095-451-90-77 (відповідальна – доц. Коханко Оксана Григорівна).

Чекаємо на Вас!

Додаток 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА

учасника VВсеукраїнської  науково-практичної студентської заочної конференції

«Науковий простір студента: пошуки і знахідки»

(29 березня 2017 р.)

________________________________________________________________________

( тема виступу)

_________________________________________________________________________

(секція)

_________________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові учасника повністю)

_________________________________________________________________________

(факультет/інститут, курс, спеціальність)

_________________________________________________________________________

( назва навчального закладу повністю, поштовий індекс, адреса, телефон  )

________________________________________________________________________________

(домашня адреса , поштовий індекс, моб. телефон, e-mail)

________________________________________________________________________________

( прізвище, ім'я, по-батькові, вчене звання, посада наукового керівника, моб. телефон)

 

 

Додаток 2

Вимоги до оформлення наукових тез та статей для публікації в збірнику:

1. До публікації в збірнику приймаються раніше не опубліковані наукові праці. За точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр та інших відомостей відповідають автори.

2. Електронний варіант тез чи статті подається в одному примірнику (українською або російською мовами), надрукованому у вигляді файлу із такою назвою: Прізвище_стаття/тези, виконаний в текстовому редакторі МS Word for Windows (формати doc. або rtf.). Електронний варіант тез чи статті надсилається електронною поштою за адресою: ped_conf@ukr.net

3. Статті мають бути відредаговані та відкоректовані обсягом до 5 сторінок (тези – 3 сторінки) у такому оформленні:

• назва статті (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована);

• ім'я та прізвище автора (жирним курсивом, праворуч);

• наступний рядок – назва міста (жирним курсивом, праворуч);

• наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника, науковий ступінь, звання (жирним курсивом, праворуч);

• анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою (курсивом);

• через рядок подається основний текст статті: шрифт TimesNewRoman, розмір 14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1 см; всі поля по 2 см;

• посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, наприклад: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [3; 5; 7] або [3, 145; 5, 25; 7, 348]. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word "Формат Список –Нумерований". Обов'язковим є зазначення в переліку посилань загальної кількості сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела (для статей).

• через рядок після основного тексту подається Список використаних джерел в алфавітному порядку або в порядку їх використання в тексті (не більше 10 джерел). Нумерація сторінок в електронному вигляді не ставиться.

НАЗВА СТАТТІ

                                                                                                                                             Ім’я Прізвище

Місто

Науковий керівник:(ПІП), науковий ступінь, звання (посада)

Анотація (українською мовою)

Ключові слова (українською мовою)

Текст статті

Список використаних джерел:

Рис. Розташування структурних елементів статті

4. Стаття/тези обов'язково супроводжується анкетою-заявкою із зазначенням прізвища, імені, по батькові (повністю); наукового ступеня, вченого звання, посади, місця роботи; а також робочої, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти та відсканованою копією документа про оплату публікації.

5. У статтю/тези можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди авторів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам написання наукових робіт.